Legalizacija objekta

Legalizacija objekata - Otok Pag

Legalizacija bespravne gradnje

Rješenje o izvedenom stanju

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Legalizacija objekata - Otok Pag

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju na otoku Pagu, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Naselja: Caska, Dinjiška, Dražica, Dudići, Gajac, Jakišnica, Kolan, Košljun, Kustići, Lun, Mandre, Metajna, Miškovići, Novalja, Pag, Potočnica, Povljana, Šimuni, Stara Novalja, Vidalići, Vlašići, Zubovići.

Više o legalizaciji objekata

Što nakon legalizacije objekta?

Nakon ishođenja Rješenja o izvednom stanju, sljedeći korak je upis objekta u katastar i zemljišne knjige.

Za upis objekta u katastar i zemljišne knjige, ovlaštena geodetska tvrtka će napraviti Geodetski elaborat za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama i drugim građevinama.

Elaborat ovjerava i provodi nadležni katastarski ured i službenim putem šalje na provedbu u gruntovnicu.

Pravo na poticaje

Motivacija za dovršetak ozakonjenja za vlasnika takvih zgrada može, primjerice, biti ostvarivanje prava na državne poticaje za energetsku obnovu (zamjena prozora i krovišta, obnova fasade).

Poticaj se, prema pravilima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ne može dobiti ako kuća nije upisana u katastar i zemljišne knjige.