Usluge

Geodetske usluge

Geodetske usluge za katastar nekretnina i izradu projektne dokumentacije

Geodetske usluge za izvođenje i praćenje građevinskih radova

Geodetske usluge za katastar nekretnina

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Obavljamo geodetsku izmjeru i izrađujemo elaborate za evidentiranje zgrada ili drugih građevina.

Parcelacija zemljišta

Izrađujemo parcelacijske elaborate u skladu sa potrebnim dozvolama i rješenjima.

Usklađenje katastra i gruntovnice

Izrađujemo geodetske elaborate za usklađenje katastarskih i gruntovnih podataka.

Geodetska podloga za projektiranje

Geodetska podloga za projektiranje je geodetski situacijski prikaz stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu, a sastavni je dio Idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole i Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.

Geodetske usluge za izradu projektne dokumentacije

Izrada grafičkih priloga za stručne podloge i idejna rješenja

  • Grafički prikaz planirane građevine izrađujemo u različitim mjerilima na odgovarajućim podlogama (topografske karte, hrvatska osnovna karta, digitalni ortofoto, katastarske podloge) sa pripadajućim atributima (oznake lomnih točaka, stacionaže, granice općina, gradova i županija,…).

Izrada geodetskih podloga za duge linijske objekte

  • Grafički prikaz planirane građevine na kopiji katastarskog plana, hrvatskoj osnovnoj karti, digitalnom ortofotu, uzdužni profil građevine izrađen na temelju digitalnog modela terena.

Pregledna karta plinovoda

Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja

Izrađujemo geodetske situacije u svrhu ishođenja uvjerenja o uporabi građevine te za legalizaciju objekata.

Geodetsko snimanje terena dronom

Digitalni model terena (DMT)- Oblak točaka 3D - Digitalni ortofoto (DOF)

Geodetske usluge za izvođenje i praćenje građevinskih radova

Iskolčenje

Iskolčavamo objekte prije gradnje i izrađujemo elaborate iskolčenja.

Iskolčavamo međne linije (na temelju katastarskih podataka) i obilježavamo međne točke na terenu.

Geodetsko snimanje vodova

Obavljamo geodetsku izmjeru vodova (kanalizacija, vodovod,...) i izrađujemo elaborate za katastar vodova.