Geodetski elaborati

Parcelacijski elaborat

Geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama

Geodetski elaborati za provedbu u zemljišnoj knjizi

Geodetski elaborati

Geodetski elaborat je stručan i detaljan prikaz neke promjene na zemljištu.

On je osnova za mijenjanje podataka na katastarskom planu i u posjedovnim listovima. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna čestica, ili upisati kuća.

Kada formira katastarsku česticu, ili upiše kuću, katastarski ured o tome obavještava zemljišnoknjižni odjel koji takvu katastarsku promjenu po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi.

Izrađujemo geodetske elaborate u svrhu:

  • Provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
  • Evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
  • Provedbe u zemljišnoj knjizi
  • Diobe ili spajanja katastarskih čestica - Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:

  • za diobu ili spajanje katastarskih čestica
  • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:

  • Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
  • Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
  • Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli
  • Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice