Česta pitanja

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Što je predmet postupka povezivanja?

Tko pokreće postupak povezivanja?

Što je potrebno za pokretanje postupka povezivanja?

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora je postupak kojeg propisuje Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (NN 60/2010), koji je stupio na snagu 21. svibnja 2010.godine.

Što je predmet postupka povezivanja?

Predmet postupka povezivanja je:

 • upis katastarske čestice
 • upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni (etažni) dijelovi
 • upis posebnih (etažnih) dijelova nekretnina
 • upis prava vlasništva koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i njenim posebnim dijelovima i pripacima
 • upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Zakona o zemljišnim knjigama
 • upis posebnih dijelova vraćenih ranijim vlasnicima po odredbama posebnog zakona

Tko pokreće postupak povezivanja?

Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora dužan je pokrenuti upravitelj nekretnine i u njemu sudjelovati u ime svih suvlasnika u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09).

Postupak povezivanja pokreće se pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.

Postupak povezivanja može pokrenuti i bilo koji od suvlasnika nekretnine na kojoj postoji vlasništvo posebnih dijelova nekretnine, pričemu je u takvom slučaju upravitelj dužan sudjelovati u postupku.

Za zgradu u kojoj nije postavljen upravitelj, postupak povezivanja pokrenut će i u njemu sudjelovati vlasnici posebnih dijelova nekretnine.

Što je potrebno za pokretanje postupka povezivanja?

Prilikom podnošenja prijedloga potrebno je priložiti:

 • dokaz da je utvrđena građevna čestica, (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine - parcelacija zemljišta)
 • izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana)
 • u slučaju ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice, potvrdu nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice
 • ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi, odgovarajući geodetski elaborat - Usklađenje katastra i gruntovnice
 • međuvlasnički ugovor ili ispravu u kojoj su pobrojani svi posebni dijelovi nekretnine i nositelji prava na istima koju sačini upravitelj
 • podatke o podulošcima iz knjige položenih ugovora (KPU)
 • ispravu na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis

NAPOMENE:

Za upis vlasništva posebnog dijela nekretnine koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora a stečen je na temelju propisa donesenih prije stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (1. 1. 1997.) nije potrebna pisana suglasnost svih suvlasnika te nekretnine, niti potvrda da je posebni dio samostalna uporabna cjelina.

Nakon upisa predmeta u urudžbeni brojevnik učinit će se vidljivim (plombom) kad je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za upis, time da će se plomba staviti samo u zemljišnu knjigu u uložak glavne knjige gdje će se provesti upis ili upisati čestica na kojoj je sagrađena zgrada.

Tko će raspravljati i donijeti rješenje o postupku povezivanja?

Svaki postupak povezivanja raspravit će se na raspravi pred zemljišnoknjižnim sudom. Na raspravu se pozivaju osobe koje su podnijele prijedlog, upravtelj i osobe koje nisu upisane kao vlasnici posebnih dijelova u zemljišnoj knjizi, odnosno knjizi položenih ugovora.

Rješenje doneseno na rspravi dostavit će se svim upisanim vlasnicima posebnih dijelova nekretnine, upravitelju stambene zgrade, tijelu nadležnom za katastar, Ministarstvu financija – poreznoj upravi, ali i svim drugim upisanim nositeljima knjižnih prava u knjizi položenih ugovora, odnosno zemljišnoj knjizi.

Rješenje doneseno na raspravi objavit će se i na oglasnoj ploči zgrade za koju je proveden postupak povezivanja, kojeg je na oglasnu ploču dužan postaviti upravitelj zgrade.