Geodetske usluge

Geodetska podloga za projektiranje

Geodetski snimak stvarnog stanja

Geodetska podloga za projektiranje

Geodetska podloga za projektiranje je geodetski situacijski prikaz stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu.

Na geodetskoj podlozi prikazuje se stvarno stanje terena, odnosno stvarno stanje međa i objekata na čestici/česticama koje čine obuhvat zahvata.

Geodetska podloga za projektiranje sastavni je dio:

Geodetska podloga preklapa se na kopiju katastarskog plana te se utvrđuje jesu li snimljene međe u okviru dozvoljenog odstupanja.

Ukoliko se utvrdi neslaganje snimljenih međa na terenu i onih koje su prikazane na katastarskom planu, potrebno je izraditi odgovarajući geodetski elaborat.

Potvrda o izrađenom elaboratu sastavni je dio idejnog/glavnog projekta.

Kada se u okviru izdavanja lokacijske ili građevinske dozvole određuje formiranje građevne čestice potrebno je izraditi i geodetski elaborat kojim će se ista formirati, a u okviru istog se u obuhvatu usklađuje i stanje u katastru ako je potrebno, zemljišnoj knjizi i naravi ukoliko je to potrebno.

Ukoliko je za formiranje građevne čestice potrebna parcelacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa onda se isto provodi u dvije faze.

Prva faza je parcelacija dijelova katastarskih čestica koje čine građevnu česticu, a druga faza je spajanje u jedinstvenu katastarsku česticu nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.