Naslovnica» Geodetske usluge» Geodetski projekt 2020

Geodetski projekt

Geodetski projekt je skup mjernih podataka, katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, nacrta, elaborata i dokumenata.

Svrha geodetskog projekta je usklađenje stanja u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formiranje građevne čestice i evidentiranje građevine.

Geodetski projekt se izrađuje kao zasebni dio idejnog ili glavnog projekta koji mora biti povezan i usklađen s ostalim projektima temeljem kojih se izdaje lokacijska ili građevinska dozvola u dijelu u kojem ti podaci utječu na podatke geodetskog projekta.

Geodetski projekt izrađuje se za potrebe izdavanja:

  1. Lokacijske dozvole kojom se određuje formiranje građevinske čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.
  2. Građevinske dozvole za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetskim projektom prikazuje se smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom.

Geodetski projekt izrađuje se u slijedećim slučajevima:

  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se formiranje građevinske čestice i smještaj građevine na građevnoj čestici.
  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj na već postojećoj (formiranoj) građevnoj čestici.
  • Lokacijskom ili građevinskom dozvolom određuje se smještaj građevine unutar obuhvata zahvata (ne određuje se građavna čestica).

Svrha geodetskog projekta

Geodetskim se projektom međusobno usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru, i evidentiranje građevine u katastru, bez izrade dodatnih snimaka i elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnim propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar.

Geodetski projekt smatra se parcelacijskim elaboratom, odnosno drugim geodetskim elaboratom na temelju kojega se u katastru provodi evidentiranje i promjena podataka u pogledu katastarskih čestica, te zgrada i drugih građevina.

Obuhvat geodetskog projekta je područje katastarskih čestica ili dijelova katastarskih čestica od kojih će se formirati nova građevna čestica, odnosno područje postojeće građevne čestice ili obuhvat zahvata u prostoru.

Kada se u okviru izdavanja lokacijske ili građevinske dozvole određuje formiranje građevne čestice potrebno je izraditi i geodetski elaborat kojim će se ista formirati, a u okviru istog se u obuhvatu usklađuje i stanje u katastru ako je potrebno i moguće, zemljišnoj knjizi i naravi ukoliko je to potrebno.

Ukoliko je za formiranje građevne čestice potrebna parcelacija i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa onda se isto provodi u dvije faze. Prva faza je parcelacija dijelova katastarskih čestica koje čine građevnu časticu, a druga faza je spajanje u jedinstvenu katastarsku česticu nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Sastavni dijelovi geodetskog projekta su:

1. Naslovna stranica geodetskog projekta
2. Ulazni podaci
3. Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja u položajnom i visinskom smislu
4. Geodetska situacija građevine.
5. Popis koordinata
6. Prijavni listovi i kopije plana za formiranje građ. čestice
7. Prijavni listovi i kopije plana za evidentiranje građevine
8. Izvješća u okviru izrade geod. projekta

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geopolis.hr

Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera