Naslovnica» Geodetske usluge» Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim planom uređenja.

Parcelacija zemljišta

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ureda za graditeljstvo da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja.

Koja je namjena parcelacije zemljišta?

Namjena parcelacije zemljišta može biti:

 • formiranje građevinske čestice
 • formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
 • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
 • formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
 • formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:

 • za diobu ili spajanje katastarskih čestica
 • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:

 • Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
 • Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
 • Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli
 • Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja
 • Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne čestice

Kada se donosi rješenje o utvrđivanju građevne čestice?

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice u slučajevima kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovitu uporabu građevina.

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi se:

 • ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina,
 • ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovitu uporabu građevine,
 • ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine,
 • ako se radi o građevini za stalno stanovanje koja je izgrađena bez akta kojim se odobrava gradnja, a izgrađena je u skladu s prostornim planom i vlasnik građevine se obvezuje ishoditi akt kojim se odobrava gradnja u roku od 1 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora za to zemljište.

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi nadležno upravno tijelo na temelju dokumenata prostornog uređenja.

Rješenje se donosi na temelju odgovarajuće posebne geodetske podloge katastarske čestice i izvoda iz katastarskog plana, koji se prilažu zahtjevu.

Izrada parcelacijskog elaborata

Za izradu parcelacijskog elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri međnih linija, zatim se računaju koordinate snimljenih točaka te kartiraju u neki od CAD programa. Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana.

Izrađeni parcelacijski elaborat se predaje u nadležni Katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu.

Prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu su sastavni dijelovi parcelacijskog elaborata.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja zemljišnoj knjizi.

Kako mogu saznati u kojem je području moja katastarska čestica?

Da bi saznali u kojem je području Vaša katastarska čestica, obratite se nadležnom odjelu za prostorno planiranje i urbanizam. Pri tome Vam je potrebna kopija katastarskog plana za traženu katastarsku česticu.

Upit za cijenu parcelacije zemljišta

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geopolis.hr

Geodezija
GEODETSKI URED
Zagreb - Kajzerica
Ulica Radoslava Cimermana 56a

tel. 01/ 5573 744
mob. 099/ 2187 910
fax. 01/ 5573 745

Geodetska izmjera